İş Kazası Sayılan Durumlar İle Yararlanacak Olan Kişiler

İŞ KAZASI DOĞURDUĞU SONUÇLAR BAKIMINDAN HEM ÇALIŞAN HEM DE İŞ VEREN AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR. İŞ KAZASI;

İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

 4a kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaylar

İş kazasıdır.

Buna göre bir olayın iş kazası sayılabilmesi için;

Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması,

Kaza sonucu bedence veya ruhça engelli hale gelmesi, -Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması,

Şartlarının bir arada bulunması ile birlikte, olayın yukarıdaki bentlerde sayılan hallerden birinde meydana gelmesi gerekmektedir.

İş kazası sigortası (4a) ve (4b)  kapsamında sigortalı sayılanlar ile; 5510 sayılı K.nun 5 inci maddesinin 1. fıkrasının (a), (b), (c), (e) ve (g) bentlerinde sayılan sigortalılar, Kanunun Ek 5 inci maddesinde belirtilen tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar, Ek 9 uncu maddesinin (Ek, 10/7/2018 tarihli ve 2018/26 sayılı Genelge ) birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen şartlarda ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve 2547 sayılı Kanunun Ek 29 uncu maddesine göre intörn statüsündeki öğrenciler için geçerlidir.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi