Turizm Katkı Payı Nedir? Ne Zaman Beyan Edilecek?

TURİZM PAYI UYGULMASI NEDİR? NE KADAR ALINACAK?

15.07 2019 tarihinde 30832 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7183 sayılı bir karar alınmıştır. Bu karar; ’’Türkiye’de Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın” kurulması hakkındaki  kanundur.

Turizm Payı: Bu kurulan ajansın yönetimi, denetimi, gelirleri ve faaliyetlerini ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere 01 Ekim 2019 tarihinden itibaren alınacak olan paydır.

Ne Kadar Alınacak?

Kanunda belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında   kullanılmak üzere ilgili mevzuatında tanımlanan;

- Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinin,(Binde 7,5)

- Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinin,( Binde 7,5)

- Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarının, ( Binde 7,5)

- Seyahat acentelarindan (münferit uçak bileti satışları hariç) (ON binde 7,5)

- Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden (ON binde 7,5)

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden ( Binde 2)

oranlarında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır. Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacaktır.

Turizm Payı ne zaman Beyan Edilir Ve Ne zaman Ödenir?

KDV mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü sonuna kadar, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek,

26. günü akşamına kadar ödenecektir. Beyanname GİB e- beyan sisteminden verilecektir. 01 EKİM 2019 tarihinden başlamak üzere, EKİM ilişkin verilmesi gereken ilk beyanname ise 24 KASIM 2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilecek ve turizm payları 26 KASIM 2019 tarihi akşamına kadar ödenecektir.

Beyanname Verme Yetkisi?

Turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, kapsama girenlerin turizm türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık veya üç aylık dönemler hâlinde tespit etmeye, beyannamelerin; şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutma ya ve uygulamaya, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında kalan meslek mensuplarına onaylatılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul ve esaslar ile turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye Bakanlığın görüşünü alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Turizm Payı Gider Olarak Yazılır mı?

Ödenen turizm paylarının, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi